Jazykové mutácie: sk en

Strategický manažment (misia, vízia, hodnotové princípy firem. kultúry, proces rozvojových zmien)

Strategický manažment (misia, vízia, hodnotové princípy firem. kultúry, proces rozvojových zmien)
Každá firma má vlastný dôvod svojej existencie na trhu. Akcionári tvrdo vyžadujú, aby manažment vytvoril realizovateľnú koncepciu zhodnotenia ich kapitálu. Táto koncepcia môže byť životaschopná, ak spĺňa nasledovné atribúty:
- Jasne definuje a kvantifikuje podnikateľské ciele spoločnosti (VÍZIA)
- Zrozumiteľne oslovuje trh a verejnosť s vysvetlením, s čím za nimi prichádza, ako chce naplniť ich potreby (MISIA)
- Má ujasnenú cestu (STRATÉGIA) a spôsoby, ako svoje podnikateľské ciele chce dosiahnuť. Má vytvorenú svoju unikátnu identitu, prostredníctvom ktorej ju spoznajú zákazníci. Má vytvorenú hierarchiu hodnôt, ktoré sa stanú dôležitými v živote zamestnancov a ktoré ocenia zákazníci ako konkurenčnú výhodu (FIREMNÁ KULTÚRA).
Uvedenie takejto koncepcie do života si často vyžaduje rozsiahle zmeny zaužívaných administratívnych postupov, systémové zmeny, investície a spravidla vyvoláva aj silný odpor zamestnancov. Ten je možné prekonať len trpezlivou a cieľavedomou komunikáciou. Jej výsledok je, že každý pracovník pozná svoj podiel zodpovednosti za spoločný podnikateľský cieľ a osvojil si firemné hodnotové princípy.

Cieľom tohto tréningu je poskytnúť účastníkom potrebnú metodickú podporu pri tvorbe strategických zámerov a ich úspešnej aplikácii do života firmy.